ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (၂၄) ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအား ျဖင့္ ဓမၼစကူးဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၾကက္သားဆန္ျပဳတ္ လွဴဒါန္း

 

စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး (၂၄) ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ သံုးဆယ္အုပ္စု သံုးဆယ္ေက်းရြာ သမိုင္းဝင္ရြာဦးေက်ာင္း၌ ဓမၼစကူး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဓမၼစကူး ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား ၾကက္သားဆန္ျပဳတ္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ျပည္သူလူထုႏွင္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖဲြ႕မ်ား၊ ရံုးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္လူငယ္မ်ား၊ ပရဟိတအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

credit >>>