ရခိုင္ျပည္နယ္ဆို္င္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို သမၼတ အမိန္္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို လူကယ္ ျပန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စက္တင္ ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တို႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပူးတြဲဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူကာ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ ျပန္ၾကားေရး၊ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနဆယ္ခုမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ကိုးဦး၊ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးႏွင့္မတူကြဲျပားသည့္လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ေနထုိင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ ေရးနယ္ေျမျဖစ္လာေစေရး၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးေသာမူဝါဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေရးအပါအဝင္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈ  အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

(7day daily )