ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္လာသည္႕ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 

သဘာပတိဦးဝင္းျမင့္၏ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍သံုးသပ္တင္ျပျခင္းမွ ေကာက္ ႏုတ္ခ်က္
* ”အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) တုိးပြားေစရန္ အတြက္ ျဖစ္တန္ရာေျခရိွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပက ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ဖန္တီးေနေသာ ျပည္တြင္း ၿခိမ္း ေျခာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္သည့္မူဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္”
* အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ”အမ်ဳိး သားေရးအက်ဳိးစီးပြား”National Interest ကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။
– အထြတ္အထိပ္အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိး စီးပြား(Supreme National Interest) မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္တံ့ေရး(Survival) ျဖစ္ပါတယ္။
– ပဓာနအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား(Vital National Interest) မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လံုျခံဳေရး(Security) ၊ ခ်မ္းသာသုခ ရိွရိွျဖစ္တည္မႈ(Well-being)ႏွင့္ ျပည္ တြင္းေအးခ်မ္းသာယာမႈ(Tranquility) ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအားနည္းပါက က်န္တာ ေတြမရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
* အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (State Sovereignty) ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒ ၏ သေဘာတရားႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကိုျဖစ္ေစ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ျပည္ပ ေရးရာမ်ားတြင္ မိမိသေဘာအရ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ လြတ္ လပ္မႈ”
* ထံုးတမ္းစဥ္လာမဟုတ္ေသာ လံုျခံဳ ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Non-Traditional Securities Threats) မွာ-
(က) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (Terrorism)
(ခ) ဂိုဏ္းဂဏျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴး လြန္ျခင္း (Organized Crime)
(ဂ) မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုေရာင္း ဝယ္မႈမ်ား (Drug Trafficking)
(ဃ) လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ား (Ethnic Conflict)
(င) လူဦးေရတိုးပြားမႈ(Population growth)
(စ) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ(Poverty)
* အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေရးအခင္းမ်ား ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတတ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာပိုင္တုိ႔၏ ဓနဥစၥာပံုတုိက္ရန္ပံုေငြ မ်ား(Sovereign Wealth Fund) ၊ ယင္း ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အစိုးရ၏ဗဟိုဘဏ္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ ဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ားက သီးျခား စီမံခန္႕ခြဲၾကေၾကာင္း၊ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႕ ႏိုင္ငံမ်ား (အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား)ရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈဟာ စုစုေပါင္း ဘီလီယံ ၂၉၃ဝ၊ (၂ဒသမ၉ထရီလီယံ)ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ရဲ႕ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုေတသီ ဦးကိုကိုလိႈင္ ၏ႏိုင္ငံတကာတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
* ရခိုင္ကိစၥသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး အလြန္တရာ႐ႈပ္ေထြးကာ အမ်ဳိး သားလံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္ေနသည္။
* အဖ်က္အင္အားစုမ်ားက ရခိုင္ ကိစၥကို လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳကာ ဘက္စံုစစ္ပြဲအသြင္ျဖင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ ထိုးႏွက္ေနသည္။
* ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဤအႏၲရာယ္ ကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္၍ အေျမာ္ အျမင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ခ်မွတ္လ်က္ ကာ ကြယ္တြန္းလွန္သြားရန္လိုသည္။
* ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္းလြန္း ျခင္း၊ ေပ်ာ့လြန္းျခင္းဟူေသာ အစြန္း တရားေထာင္ေခ်ာက္ႏွစ္ခုကို လြတ္ ေအာင္ေရွာင္ရွား၍ လိမၼာပါးနပ္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုသည္။
* ရခိုင္ကိစၥ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုသည္။
* ထိုသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္မ်ဳိး သားလံုး၏ ေပါင္းစည္းအင္အား ျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္၏ ကုလသမဂၢစနစ္ ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
* မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ မိမိ၏ ရဲ၊ တပ္မ ေတာ္သားမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ မ်ား လုယူျခင္းကို သည္းခံမည္ မဟုတ္ေပ။
* လံုျခံဳမႈရရွိေသာအခါ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာမေရြး လူသားခ်င္းစာနာ ေသာအေထာက္အကူမ်ားကို စနစ္ တက်ကြပ္ကဲ၍ေဝငွရန္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၊INGO အခ်ဳိ႕ ကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ လံုျခံဳမႈ ႐ႈပ္ေထြးစဥ္INGO တို႔အား ခြင့္ျပဳ ၿပီးျဖစ္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအား စိစစ္သင့္ပါသည္။
* ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရး(Citizenship)သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
* တိုင္းရင္းသားကိစၥႏွင့္ နာမည္ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရန္လည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအကိုးအကား မ်ားရွိသည္။ မူလလူမ်ဳိး၏အမ်ဳိး အမည္မ်ားသာ သံုးစြဲသင့္သည္။
ေသနဂၤဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး၏ ႏိုင္ငံ တကာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
* လက္ရွိအေျခအေနသည္ နယ္စပ္ ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
* နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
* ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုလံုး သည္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေသာ တိုက္စစ္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္လာဦးမည္။
* အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးမူဝါဒ (National Security Policy)တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
* အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခား ဝန္ႀကီးဌာမ်ား၊ Think Tanksမ်ား ႏွင့္ အျခားပညာမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း ကာ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသိန္းၫြန္႔၏ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
* ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီကိုေခၚယူေပးရန္
* ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို မူလ အတိုင္းထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ကို မျပင္ရန္
* အေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
* ရခိုင္ျပႆနာ အဓိကတရားခံက အဂၤလိပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယင္း လူမ်ဳိးမ်ားကိုေခၚယူလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္