ေပါင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္းအစည္း အေ၀း ျပဳလုပ္

 

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႕ စက္တင္္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီက ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ သထံုခရိုင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခၾဲ့ကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းတြင္္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ မိမိတို႕ပါတီ၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမွခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု အတြင္း ျပည္သူ႕လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ပါတီ၀င္အင္အားစိစစ္ေရး၊ ျပည္နယ္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္အထည္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီမွျပန္လည္လမ္းညႊန္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား မိမိၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေျခအေန၊ ပါတီ၀င္စည္း႐ံုးထား႐ွိမႈမ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ထား႐ွိမႈမ်ား ပါတီ၀င္ေၾကးႏွင့္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္း ေနမႈမ်ားအား ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေရးရာတာ၀န္ခံမ်ားမွ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားတင္ျပျခင္း၊ နယ္ေျမတာ၀န္ခံမ်ားမွ နယ္ေျမအလိုက္စည္း႐ံုး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရ သည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အားမွာၾကားခဲ့သည္။

၎ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္လင္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

#ayemintun