ဩစေၾတးလ်တြင္ လိုင္စင္မဲ့ ေသနတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ အလက္ေပါင္း ၂၆၀၀၀ မွ်ရွိ

ဩစေၾတးလ်တြင္ လိုင္စင္မဲ့ ေသနတ္မ်ား အပ္ႏွံခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း လာေရာက္ အပ္ႏွံသည့္ ေသနတ္ အလက္ေပါင္း ၂၆၀၀၀ နီးပါးထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁ ရက္က စတင္သည့္ လက္နက္ အပ္ႏွံခြင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ကာလတြင္ တရားမဝင္ ဝယ္ယူ ကို္င္ေဆာင္ေနေသာ ေသနတ္မ်ားကို ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ အပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဉ္သည္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ထိ သက္တမ္းရွိၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူ လုိင္စင္မဲ့ ေသနတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိပါက ဒဏ္ေငြ ဩစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၂၈၀၀၀၀ ထိ ျဖစ္ေစ၊ ၁၄ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ကေဖးဆုိင္ တစ္ခုတြင္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လုိင္စင္မဲ့ ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ေဝဖန္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ယခုလို လက္နက္အပ္ႏွံခြင့္ လြတ္ၿငိမ္းအစီအစဉ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းက အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစခဲ့ေၾကာင္း တရားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ကယ္ ကီနန္က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းကလည္း အလားတူ လိုင္စင္မဲ့ လက္နက္မ်ား အပ္ႏွံရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ဖူးၿပီး စုစုေပါင္း ေသနတ္ ၆၄၃၇၂၆ လက္ အပ္ႏွံရရွိဖူးသည္။ ထိုစဉ္က တက္စ္ေမးနီးယား ကၽြန္းေပၚရွိ ပို႔တ္အာသာၿမိဳ႕တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး လူ ၃၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ လုိင္စင္မဲ့ ေသနတ္မ်ား အပ္ႏွံရန္ အစိုးရက အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်၌ ဆီမီးေအာ္တိုမက္တစ္ႏွင့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ စက္ေသနတ္မ်ား တရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ကိုပါ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: ABC