ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္ဟိန္း မိသားစုမွ ေနရပ္စြန္႔ခြါတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အ၀တ္အထည္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚေထြးေထြးညြန္႔ မိသားစုမွအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားဝတ္လံုျခည္ အထည္ (၁၀၀၀) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုျခည္ အထည္ (၁၀၀၀) တို႔အား ၆-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္  တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။