စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာ ခ႐ုိင္ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္ မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၊ မုံရြာခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တုိး၊မုံရြာခ႐ုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေဒၚၾကဴ မုိးသန္႔၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ဦး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ေခ်ာင္းဦး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ စု ၃၂အုပ္စုမွ ရပ္/ ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္ အား ၈ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ေအာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျမင့္ေက်းရြာ အုပ္စု ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ အဖြဲ႕မွ ပါတီဝင္ ၁၇ဦး၏ ပါတီ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၇ဝဝဝကုိ အျမင့္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေခါင္း ေဆာင္ဦးသန္းဝင္းက ေပးအပ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က လက္ခံခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္စုအလုိက္ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီဥကၠ႒က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ Union daily

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာ ခ႐ုိင္ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္ မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၊ မုံရြာခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တုိး၊မုံရြာခ႐ုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေဒၚၾကဴ မုိးသန္႔၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ဦး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ေခ်ာင္းဦး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်းအုပ္ စု ၃၂အုပ္စုမွ ရပ္/ ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္ အား ၈ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ေအာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျမင့္ေက်းရြာ အုပ္စု ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ အဖြဲ႕မွ ပါတီဝင္ ၁၇ဦး၏ ပါတီ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၇ဝဝဝကုိ အျမင့္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေခါင္း ေဆာင္ဦးသန္းဝင္းက ေပးအပ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က လက္ခံခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္စုအလုိက္ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီဥကၠ႒က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Union daily