၂၀၁၈ခုႏွစ္ BRICS ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲအား ေတာင္အာဖရိက၌ က်င္းပမည္

ရွမိန္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ဘရာဇီး၊ ရုရွား၊ အိႏိၵယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ဖရိကႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ BRICS အဖြဲ႕အစည္း၏ ၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားက စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဖူက်န္းျပည္နယ္ ရွမိန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ BRICS ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ ၌

ဇူးမားက က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္က႑မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသုိ႔ ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ BRICS စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ႏွင့္ အျခားေသာ BRICS အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁.၂ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇူးမားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဖူက်န္းျပည္နယ္ ရွမိန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ BRICS စီးပြားေရးဖုိရမ္ သုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁,၂၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)