မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ မ်ား လိုက္ပါလ်က္ နယ္ေျမ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ —

 

မုံရြာခရိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ မ်ား လိုက္ပါလ်က္ နယ္ေျမကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မုံရြာခရိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား လစဥ္ပုံမွန္ ရပ္/ေက်း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေခါင္းေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားထံ (၄.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ထြက္ခြါခဲ့ၿပီး သကၠယ္က်င္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ မုံေရြး ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေအာင္သာေက်းရြာ မ်ားသို ့ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါ သည္ ။

မုံရြာခရိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီမ်ားသည္ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းေဆာင္နင့္ ေကာ္မတီမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံၾကၿပီး ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာတရား ရပ္တည္ခ်က္ကို *အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ ခံယူခ်က္ *တို ့ျဖင့္ အၿမဲတန္း ရွင္သန္ထက္ျမက္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြာၾကမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္ ။

လင္း ေခတ္ေသြး