၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေရႊတံဆိပ္ အနည္းဆုံးႏွစ္ျဖစ္လာ

၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို မေလးရွားႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စုစုေပါင္း အားကစားနည္း ၂၉ မ်ိဳးကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၇ဆု၊ေငြတံဆိပ္ ၁၀ဆုနဲ႔ ေၾကးတံဆိပ္ ၂၀ ဆု စုစုေပါင္း ဆုတံဆိပ္ ၃၇ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ဆုတံဆိပ္ စံခ်ိန္မွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရႊတံဆိပ္ ရရွိမႈ အနည္းဆုံးနည္းျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၉ ဆု၊၂၀၀၃ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၆ဆု၊၂၀၀၅ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၇ ဆု၊၂၀၀၇ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၄ ဆု၊၂၀၀၉ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၂ ဆု၊၂၀၁၁ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၆ဆု၊၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၈၄ ဆု၊ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၁၂ ဆု ရရွိထားတာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေရႊတံဆိပ္ ၇ ဆုရရွိမႈမွာ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းက်င္းပခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ တစ္ေလွ်ာက္ ေရႊတံဆိပ္ အနည္းဆုံးရရွိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ယခုလို ဆုတံဆိပ္ နည္းပါးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြလည္း ၂၀၀၀ခုနွစ္ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခုသာ ရရွိခဲ့သလို ၁၉၉၇ ဆီးဂိမ္းမွာလည္း ေရႊတံဆိပ္ ၈ ခုသာ ရရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

ယခု က်င္းပခဲ့တဲ့ မေလးရွားဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေရႊတံဆိပ္ ဆုမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး ပစၥတို ေသနတ္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွ တစ္ဆု၊၀ူရႈးၿပိဳင္ပြဲမွ နွစ္ဆု၊ရိုးရာျခင္းလုံးေခတ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏွစ္ဆုနဲ႔ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏွစ္ဆု ရယူေပးႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။