ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၈ ခု တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ အျပည့္အဝရရွိေရး ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ ၂၈ ပါတီက ပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအထိ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလာၿပီး ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၌ ပါဝင္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အားေပးကူညီသူမ်ား၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့သူမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ တည္ဆဲအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္၍ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီပါတီ၊ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ စသည့္ ပါတီမ်ား အပါအဝင္ ၂၈ ပါတီက ပူးတြဲထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။