ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုေပါင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယေန႔         ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ယင္းအေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္         သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားအေပၚ ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၈ ပါတီမွ ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

Union daily