ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္လူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံမ်ားေတြ့ဆုံ

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူငယ္ေရးရာက႑ တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံ ေဒၚသိဂႌေအာင္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွဥကၠ႒မ်ား၊ ဘ႑ာေရး မွဴးမ်ား၊           လူငယ္ေရးရာက႑တာဝန္ခံ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၂ဝတက္ ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူငယ္ေရးရာ က႑တာဝန္ခံမ်ားက တစ္ဦး ခ်င္း မိတ္ဆက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လူငယ္       ေရးရာ က႑တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ ျမတ္ဦးက ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏လူငယ္ ေရးရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအလိုက္လူငယ္ေရးရာ က႑အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား အားပ႐ုိဂ်က္တာ Powerpoint ျဖင့္အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ေရးရာ က႑တာဝန္ခံ ေဒၚသိဂႌေအာင္က တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ လူငယ္ က႑လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူငယ္ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိ မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ ေရာက္လာေသာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ လူငယ္ေရးရာက႑ တာဝန္ခံမ်ားမွ နယ္ေျမအလိုက္ လူငယ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးလာမႈအေပၚ        ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူငယ္ေရးရာ က႑တာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ ျမတ္ဦးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၍ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

သုတ