ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ယခုလ ၂၂ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ပါတီဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို      ေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခ  အေနမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လက္ရွိလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ပါတီဝင္ က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို မွာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္           ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ တို႔ က ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သန္း ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၂ဝ ခန္႔    တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သုတ