အေမရိကန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ ကေမၻာဒီးယား အမိန္႕ေပး

ဖႏြမ္းပင္ ၾသဂုတ္ ၂၃

ကေမၻာဒီးယား အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အေမရိကန္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္း (NDI) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းအား ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယား အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒကို တိတိက်က်လုိက္နာၿပီး အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဝန္ထမ္းမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

(NDI) သည္ အစိုးရက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စြပ္စြဲထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ NDI အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဌာနတုိ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေတာင္းခံသည့္တုိင္ေအာင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 (ျမ၀တီ)