ဆင္းမ္ကတ္နဲ႔ေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းခ်လိုသူေတြတာ၀န္ခံ႐ံုးကိုဆက္သြယ္ႏိုင္

MECTel CDMA 800 MHz ဆင္းမ္ကတ္နဲ႔ ေငြျဖည့္ကတ္ ေရာင္းခ်လိုသူေတြအတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသ ႀကီး အသီးသီးမွာရွိတဲ့ တာ၀န္ခံ႐ံုးေတြကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီဆင္းမ္ကတ္နဲ႔ ေငြျဖည့္ ကတ္ေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ကိုယ္စား လွယ္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အင္းဝဘဏ္ခြဲ ေတြမွာ အလံုအေလာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔ MECTel က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရာင္းခ်လိုသူေတြနဲ႔ လက္လီလက္ကားတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ် လိုသူေတြရွိရင္ Complaint Center 3456, 0931160249 ကို ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ Marketing တာဝန္ခံ႐ံုးဖုန္း ေတြကို ဆက္သြယ္စံုစမ္း အေၾကာင္းၾကားရင္ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ တာဝန္ခံ႐ံုးဖုန္းေတြကို ေနရာေျခာက္ခုခြဲျခား သတ္မွတ္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ေနရာေတြကေတာ့ (၁) ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္း ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဖုန္း-၀၉၃၆၉၉၈၄၄၄ ၊ ၀၉၃၆၉၉၈၅၅၅၊ (၂) ရန္ကုန္တိုင္း ၊ မႏၱေလးတုိင္း ၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဖုန္း-၀၉၃၆၈၁၃၆၈၁ ၊ ၀၉၃၃၉၈၈၉၈၈ (၃) ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ပဲခူးတုိင္း(အေရွ႕) ၊ ဧရာဝတီတိုင္း ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ဖုန္း-၀၉၃၁၀၄၀၂၂၂ ၊ ၀၉၃၆၈၈၆၆၈၈ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အုပ္စု သံုးခုကေတာ့ (၄) စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ဧရာဝတီတိုင္း ၊ မေကြးတုိင္း ၊ ကယားျပည္နယ္ ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ ဖုန္း-၀၉၃၀၆၈၈၈၈၁ ၊ ၀၉၂၅၄၀၁၃၆၉၂ (၅) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မြန္ျပည္နယ္ ဖုန္း-၀၉၂၆၅၉၂၈၅၂၈ ၊ ၀၉-၇၉၆၃၉၄၉၃၀ (၆) ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္) ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ဖုန္း-၀၉၃၀၅၁၈၀၀၀ ၊ ၀၉၄၅၀၆၄၃၅၆၀ ၊ ၀၉၅၂၅၂၃၀၁ တို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း