သံတြဲပါတီမိသားစုဝင္မ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ေထာက္ပံ

 

(2.8.2017) ေန႔ မြန္းလြဲ (3:00) နာရီအခ်ိန္ သံတြဲခရိုင္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝင္းမင္းမာထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစန္းႏိုင္ႏွင့္ လူငယ္ ပါတီဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား ပူးေပါင္း၍ အံေတာ္ေက်းရြာမွ လူငယ္ပါတီဝင္ ကိုေအာင္ကို ဝင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာပါတီဝင္ မခ်ိဳမီထြန္းတို႔၏ မိခင္ေဒၚမနီအား က်န္းမာေရး ေထာက္ပ့ံေငြ (၃) ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ နန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းဦးသားအတြက္ အာဟာရဓါတ္စာမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

#ခိုင္ၿဖိဳး(သံတြဲ)