ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳၿပီး ပါတီသစ္တစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ

“ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ” ကို “ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားပါတီ” အမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ပါတီနာမည္ ေခၚဆိုရတဲ့ အေနအထားတစ္ခုကလည္း နည္းနည္းေထာက္တယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလံုး ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ျဖဳတ္လိုက္ လည္း ရၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိတဲ့စာလံုး နည္းနည္းတိုလိုက္တာပါ’’ဟု အဆိုပါ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ပါတီဝင္မ်ား စိစစ္လို၍ ပါတီအမည္ေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ပါတီကုိ အမွန္တကယ္ခ်စ္သူမ်ားသာ ပါတီဝင္ကတ္မ်ား လာေရာက္ေျပာင္းလဲၾကမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားပါတီသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံပါတီ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲYခ်ဳပ္ စသည့္ ၈၈ ညီေနာင္ႏွစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ကာ ၂၀၁၄ တြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီအျဖစ္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့၍ ၂၀၁၅ မတ္လ၌ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည္။

ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္က ပါတီဝင္ ၂၀ ဦးသာရွိ၍ လက္ရွိတြင္ ပါတီဝငf တစ္ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။ အဆုိပါပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ ရရွိျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (MPD)ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရး မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၉ အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

# 7 Day