ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးသည္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္၊ စာတမ္းတင္သြင္းခြင့္ ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေခၚယူ ၿပီးစီးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအေ၀းတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၂ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ကုိ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အႏုိင္မရႏုိင္ငံေရးပါတီ ၇၀ မွ ကုိယ္စား လွယ္ စုစုေပါင္း ငါးဦးကုိသာ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၁၈ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ စုစုေပါင္း ၁၀၂ ပါတီရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏုိင္ရပါတီ ၂၂ ပါတီရွိကာ အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ အႏုိင္မရသည္ျဖစ္ေစ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ ေခၚယူခြင့္ ရရွိထားရာ က်င္းပၿပီးစီးထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ခုနစ္ခုအနက္ ေဒသ ဆုိင္ရာ၊ လူမ်ဳိးဆုိင္ရာ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေျခာက္ခုတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၏ အခန္း (၅) အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း အပုိဒ္ (၂၂) တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အားလုံး ပါ၀င္ေရးမူကုိ အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္ရမည့္သူမ်ားမွာ အစုိးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည့္အစုအဖြဲ႔သုံးခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ NLD အစုိးရ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္းတုိ႔အား တာ၀န္ယူရသည့္ UPDJC တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔ကုိ အႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

# Eleven