ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ညႇိႏႈိင္းစည္းေဝး

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေျမာက္ ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယု၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (လႈိင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္)တာဝန္ခံ ဦးမင္းမင္း တို႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးခန္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေျမာက္ ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယုက မိမိတုိ႔ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အားထားရေသာ ပါတီအျဖစ္ ျပည္သူ႔ဘဝ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား ကုိအစဥ္တစုိက္ကူညီၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘး၊ မီးေဘး၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈကအစ ကုိယ္ က်ဳိးမၾကည့္ ကူညီၾကရန္ မွာၾကား ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ(ယာယီ)ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာ ေအာင္က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၂ဝ၊ ေက်းရြာအုပ္စုႀကီး ကုိးအုပ္စုမွ ပါတီဝင္အင္အား ျပန္ လည္စိစစ္ျခင္း၊အင္အားတုိးပြားေရး စည္း႐ံုးျခင္း၊ ပါတီဝင္ေၾကး ေကာက္ခံစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ျပည္သူ႕ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ မႈကုိ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပသည္။
အဆုိပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယုက လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားရန္ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း၊ စည္း႐ံုးေရး၊လူမႈေရး၊ အမ်ဳိးသမီးထု၊ လူငယ္ထု အလုပ္ အကုိင္မ်ားရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖုိးခ်ဳိ(ယူနီယံ)