၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသို႔ ခုနစ္ဖြဲ႔ ပါင္း၍ တက္ေရာက္ရန္ အသင့္ရွိဟု ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိ ယအစည္းအေဝးသို႔ ‘ဝ’ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (UWSA) ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

UWSA၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (KIO)၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (SSPP)၊ မုိင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (NDAA)၊ တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ (AA) တို႔မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ သည္ ၂၁ ရာ စုပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမလ ၁၇ ရက္တြြင္ UWSA ဌာန ခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕၌ အ ည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန႔္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ UWSA ဦးေဆာင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႔ ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မၾကာမီျပန္လည္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏွင့္  အားလံုးပါဝင္ေရးမူကုိ အေလးထားၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ႀကိဳ တင္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ်မထားဘဲ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ခြင့္ရွိရန္ တိုက္တြန္း သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

UWSA ဦးေဆာင္သည့္  ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔သည္ NCA မထိုးဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးထားသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အထူးဖိတ္ၾကားခံရသူ၊ NCA မထိုးေသာ္လည္း ကတိျပဳခ်က္ (DoC) ေရးထိုး၍  တက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးကာ အျပည့္အဝပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ ပံုစံ စသည့္သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလဆန္းက က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ပထမအစည္းအေဝးတြင္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔အနက္ UWSA, KIO, SSPP ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

7 Day