တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

 

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕မွၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ား၊ စိစစ္ၿပီးစာရင္းမ်ားအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၅ ရက္နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားသစ္မ်ား စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအား အသီးသီး ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ကာ စိစစ္ၿပီး စာရင္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အပ္ႏွံခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ စည္း႐ံုးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္မင္းကလည္း တက္ေရာက္လာသူ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပါတီ၏ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းစဥ္မ်ားအား လမ္းၫႊန္မွာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီးကြင္းဆင္း အဖြဲ႕မ်ားအား မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္အင္အား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစေရး၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အဓိကအားျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုးၾကား တက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို တိုက္တြန္းမွာၾကား ၿပီး နိဂံုးခ်ဴပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္ေမာင္ေဇာ္(တိုက္ႀကီး)