ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေဆာက္အအံုကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ Blue Plaque ကပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႔ (YHT) ၏ ၁၈ ခုေျမာက္ကမၺည္းျပားကို ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း (ယခင္ျပည္ေတထာင္စုဘဏ္) အေဆာက္အအံု၌ ေမလ ၁၆ရက္က တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ Royal Philips Corporation တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား Blue Plaque ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဆူးေလဘရားလမ္းရိွ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်န္း႐ံုး (ယခင္ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္)တြင္ ေမလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံု မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ သမိုင္းအေၾကာင္းကို အသက္အရြယ္မေရြး နယ္ပယ္စံုမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႕ မွဆိုသည္။

အဆိုပါရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ၅၁% ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒိုင္ဝါသုေတသနအဖြဲ႕ (Daiwa Institute of Research) ႏွင့္ ဂ်န္ပန္အိတ္ခ်ိန္းအဖြဲ႕ (JPX) တို႔မွ ၄၉% ပါဝင္၍   တည္ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း သက္ေသလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခြ်န္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

YHT အဖြဲ႔၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက “အရင္ဗဟိုဘဏ္အေဆာက္အအံုကို ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးျပဳတာဟာ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုေတြကို ဘယ္လိုျပန္ၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္းျပသေနတဲ့နမူနာေကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႔ သမိုင္းဝင္ ေနရာမ်ား အားေလ့လာျခင္း၊ ကမၺည္းျပားမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔အတြက္ Royal Philips Corporation မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

# 7 Day Daily