ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံး၌ ေမလ (၁၄) ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲကို က်င္းပခ့ဲရာ အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ (ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚစန္းစန္းဝင္း(၂)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အရန ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

အစီအစဥ္အရ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚစန္းစန္းဝင္း (၂)က ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါတီဝင္စိစစ္ထားရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံရရွိမႈ ပါတီဝင္ အသစ္မ်ား ထပ္မံစည္း႐ုံးထားေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးသိန္းက ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ထားရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံထားရွိမႈ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား စည္း႐ုံးထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ရန္ရွိသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ရပ္ကြက္ မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ သိရွိလိုသည္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကျပီး ေတြ႔ဆုံပြဲကို ညေန ၄ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

စည္သူ(ေက်ာက္တံတား)