ပါရီတံတားမ်ားေပၚမွ ေသာ့ခေလာက္မ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္

ကမၻာေပၚတြင္ ႐ိုမန္တစ္အျဖစ္ဆံုးၿမိဳ႕ပါရီသည္ ၎ၿမိဳ႕အတြင္းမွ တံတားမ်ားတြင္ စံုတြဲမ်ားခ်ိတ္သြားခဲ့ၾကသည့္ ေသာ့ခေလာက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ခရီးသြားစံုတြဲမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရာသက္ပန္အေလးထားမႈကို ေဖာ္ျပရန္ အတြက္ ေသာ့ခေလာက္မ်ားေပၚတြင္ စာမ်ားထြင္းၿပီး ပါရီတံတားမ်ား၏ လက္ရန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ့ခေလာက္ ခ်ိတ္ဆြဲရာတြင္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည့္ Pont des Arts တံတား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေသာ့ခေလာက္တို႔၏ အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်သြားခဲ့ရသည္။

ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ အျပင္ေဒသခံမ်ားအတြက္ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးစရာ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုအစဥ္အလာကို ပိတ္ပင္ကာ တံတားမ်ားေပၚမွ ေသာ့ခေလာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ Pont des Arts တံတား၏လက္ရန္းမ်ားကို သတၱဳႏွင့္မွန္မ်ားကိုသံုးၿပီး ျပန္လည္ကာရံခဲ့သည္။

ေမ ၁၃ ရက္တြင္မူ ပါရီစည္ပင္သာယာအဖြဲ႔သည္ ေသာ့ခေလာက္အတြဲလိုက္ ၁၅၀ တြဲကိုသစ္သား၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားေသာ လမ္းခင္းေက်ာက္တံုးမ်ား၊ အယ္ခရီလစ္စင္မ်ားေပၚတြင္ ခင္းက်င္းၿပီး ေရာင္းခ်ၾကမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုအႏုပညာပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ခုလွ်င္ ယူ႐ို ၁၅၀ မွ ၂၀၀ (ေဒၚလာ ၁၆၅-၂၂၀) ၾကားရရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

Pont des Arts တံတားမွ မူလလက္ရန္း၏အပိုင္း ၁၅ ပိုင္းကိုလည္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အရွည္ေပၚ မူတည္ၿပီး ယူ႐ို ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ၾကားေစ်းရရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အရွည္ဆံုးအပိုင္းမွာ ၁၁ ေပအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေရာင္းခ်ရမႈမွရရွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ပါရီၿမိဳ႕ထဲသို႔ လွိမ့္၀င္လာၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူ အေျမာက္အျမားကို ကူညီ၍ ေနရာခ်ေပးေနၾကသည့္ Solipam၊ Salvation Army ႏွင့္ Emmaus Solidarite အဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဒါဟာပါရီရဲ႕ အမွတ္တရပစၥည္းငယ္တစ္ခု ရရွိႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးပါပဲ” ဟု ထိုေရာင္းခ်မႈအား ႀကီးၾကပ္သူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

# Eleven