ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္း၏ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကို ဧရာဝတီ ပညာ က်န္းမာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းထံ လႊဲေျပာင္းေပးဟုဆို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ဧရာဝတီ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရန္ပံုေငြ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ (သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္) ကို ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုပင္ အမည္ေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ဧရာဝတီပညာ က်န္းမာဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းထံ လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒၊ ယခင္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ေမလ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ အဆင့္ျမင့္ကုန္စည္ဒိုင္ဝန္းရွိ ဧရာဝတီ ပညာက်န္းမာ ေဖာင္ေဒးရွင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သီးျခားရန္ပံုေငြ တည္ေထာင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္ စားသည့္သူမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ဧရာဝတီ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္းေဒးရွင္းကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို ဧရာဝတီ ပညာက်န္းမာ ေဖာင္ေဒးရွင္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲကာ ဆက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လႊဲေျပာင္းယူထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေအာင္မွာ ယခင္ေဖာင္ေဒးရွင္းေဟာင္းတြင္ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယခုဧရာဝတီပညာက်န္းမာ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း နာယကအျဖစ္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြ ၅ ဒသမ၂ ဘီလီယံမွ လက္ငင္း ေငြသား ၃ဒသမ၄၉ ဘီလီယံကို AYA, AGD, UAB, A Bank တို႔တြင္ အပ္ႏွံထားၿပီး ၁ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံကို လုပ္ငန္းရွင္ ၈ ဦးအား အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ပညာေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ဝ ေက်ာ္၊ ေရေဘး၊ ေလေဘးတို႔တြင္ က်ပ္ သိန္း ၅၀ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ စုေငြမွရရွိသည့္ ဘဏ္တိုးႏွင့္ အက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀ဝ မွ ၅၀ဝ ခန္႔ ရရွိေၾကာင္း ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္းမွ အစိုးရသစ္ထံသို႔ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဧရာဝတီ ပညာက်န္းမာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္းအေနႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ ကာကြယ္ေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ေလလံတင္ဒါမ်ားမွ ရရွိသည့္ စိတ္ဝင္စားေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ပံုေငြမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ား လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရရွိထားမႈအေပၚ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ဧရာဝတီ ပညာ က်န္းမာ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္က မည္သို႔မွ် စြပ္စြဲ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ယခင္ ေဖာင္ေဒး ရွင္းေဟာင္း ဧရာဝတီ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကို စာရင္းဇယား၊ မွတ္တမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာၿပီး လာေရာက္ စစ္ေဆးခံပါရန္  စက္တင္ဘာလက စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းခိုင္ထံမွ သိရွိရသည္။  # The Voice