ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ကို သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ တုိက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR)ကို သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ တုိက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးခြဲမ်ား၌ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ား ရိွေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရိွ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေစေရး လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေပးသြင္းရသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝကို ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ ေပးသြင္းႏိုင္ေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။
ယင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကအဓိကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
(Xinhua)