အေနာက္ပုိင္းခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တုိင္း/ခရုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆုံ

 

(9.5.2017) ေန႔ ေန႔လည္ (1:30) အခ်ိန္၌ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ တိုင္း- ခရိုင္- ၿမိဳ ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းပါတီ ကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား ၿမိဳ ႔နယ္ (၁၃) ၿမိဳ ႔နယ္မွ ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ႔ၿပီး တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းႏွင္႔ ေဒၚသင္းသင္းမိုးတို႔မွ ပါတီ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လမ္ညႊန္မွာၾကားၿပီး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ဥကၠ႒ႏွင္႔ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖည့္စြတ္ရွင္းလင္းေပးခဲ႔ပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ ႔နယ္ (၁၃) ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး တင္ျပၿပီး တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းမွ နိဂုန္းခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေန (3.:05) အခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ႔ ပါသည္။

မ်ိဳးသန္႕(လမ္းမေတာ္)