ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၂၂၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၉၁၀၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ

ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၂၂၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၈၉၁၀၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၁၉ ရက္အတြင္း ကမၻာ့ေရႊေစ်း သည္ ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ၁၂၉၁ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္း တအိအိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၂၆၆ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေမ ၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၁ ေဒၚလာျဖင့္ စဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေမ ၂ ရက္တြင္ ၁၂၅၅ ေဒၚလာ၊ ေမ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၄၆ ေဒၚလာ၊ ေမ ၄ ရက္တြင္ ၁၂၃၄ ေဒၚလာ၊ ေမ ၅ ရက္တြင္ ၁၂၃၃ ေဒၚလာ၊ ေမ ၈ ရက္တြင္ ၁၂၂၅ ေဒၚလာ၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ ၁၂၁၄ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၂၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က တစ္ေအာင္စ ေဒၚလာ ၁၁၂၀ ေက်ာ္အထိ ထုိးဆင္း သြားခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ရာ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ေအာက္အထိ ေရာက္ ရွိခဲ့ၿပီး မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၃၀ အထက္၊ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ခဲ့သည္။ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၂၅၈ ေဒၚလာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၂၄၁ ေဒၚလာ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၇၀ အထက္၊ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၈၀ အထက္၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၉၀ အထက္သုိ႔ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၂၈၀ ေက်ာ္၊ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၇၀ ေက်ာ္၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၂၆၀ ေက်ာ္၊ ေမ ၄ ရက္ တြင္ ၁၂၃၀ ေက်ာ္၊ ေမ ၈ ရက္တြင္ ၁၂၂၀ ေက်ာ္၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ ၁၂၁၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ျဖစ္ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၉၈၉၀၀ သာ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ သႀကၤန္မတုိင္မီ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၉၈၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သႀကၤန္ကာလၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္ ျပန္ဖြင့္သည့္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္ သစ္တင္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၄ ရက္ကစၿပီး ေမ ၃ ရက္အထိ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းသည္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမ ၄ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္ ဆင္းခဲ့ၿပီး ေမ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၉၁၄၀၀ အထိ ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group