ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံကိန္း ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒလကို ဆက္သြယ္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မူလက အဆိုပါတံတားကို ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ တြင္စတင္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၈ မွသာစတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းဧရိယာနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုရီးယား မွရရွိမည့္ ေခ်းေငြကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီမွသာ စတင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ေမလပထမပတ္က ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါတံတားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ ညႇိႏိႈင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ တံတားအူေၾကာင္း မီတာ ၄၀ အတြင္း မလြတ္ကင္းသည့္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္  က်ပ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ရွိႏိုင္ၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးအပ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၆ က စတင္ၿပီး အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ အေသးစိတ္ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ၌ စတင္ မည္ျဖစ္သည္။

တံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒလဘက္ကမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ငွားရမ္း၍ စတင္ေလ့လာေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဒလတံတား တည္ ေဆာက္ေရး အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္း အတြက္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ Soosoog ကုမၸဏီ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဒလတံတား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေရခ်ိဳပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ မည္ဟု ဆိုသည္။

ေလးလမ္းသြား ႀကိဳးဆိုင္းတံတားစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္မည့္ အဆိုပါတံတားကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေလးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ (EDCFI Loan) ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန္း၊ ျပည္တြင္းရန္ပံုေငြက်ပ္ ၃၀ ဒသမ ၃၄၁သန္း၊ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

# 7 Day