အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပခြင့္မရပါက ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ရန္ မလိုဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာၾကား

NCA စာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပခြင့္မရခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ – ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္လည္း မလိုအပ္ဟု  ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က The Ladies News သို႔ ေျပာၾကားသည္။

UPDJC ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထို႔အတူပင္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမိ်ဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမ်ားကို ကရင္၊ ပအို၀္း၊ ခ်င္းတို ့က က်င္းပၿပီးစီး ခဲ့သည္။

`အစိုးရ၏အဓိကတာ၀န္သည္ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းေတြၾကားထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရေစခ်င္လို႔၊ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ၈ ဖြဲ႔၊ အဲဒီရွစ္ဖြဲ႔ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းကို က်င္းပရမယ္။ က်င္းပ နိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးရမယ္၊ က်င္းပနိုင္ေအာင္လည္း ပဲေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ခ်ေပးရမယ္။ ဒါမွပဲ ၂၁-ရာစုပင္လံုဟာ အားလံုးပါ၀င္နိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျဖစ္မွာေပါ့။

ေမ ၂၄ မွာ က်င္းပမယ့္ ၂၁ – ရာစုပင္လံုရဲ့အနွစ္သာရသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက ရလာတဲ့ နိုင္ငံေရးရလဒ္ေတြကို ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းသံုးသပ္ၾကမယ့္ ညီလာခံ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မျဖတ္သန္းရဘူးဆိုရင္ ၂၁ – ရာစုပင္လံု ၂၄ ရက္ ေမကို တက္စရာကိုမလိုဘူး၊ တက္လို႔လည္း ဘာမွမထူးဘူး၊ ထိုင္ေနရံုပဲ` ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)နွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့့္္ ၿမိဳ့နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္ေအးေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ – ရာစုပင္လံုကို တက္ေရာက္မည္  မတက္ေရာက္မည္ဆိုသည့္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမလ ၈ ရက္၊ ၉ ရက္၊ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ဖြဲ႔ အနက္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ မ်ားျဖစ္သည့္ KNU၊ KNU-KNLA(PC)၊ DKBA၊ ပအို့၀္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (PNLO) နွင့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) တို႔သာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ (ALP) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) တုိ႔မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ရေသးေပ။

#The Ladies News