ပါတီဝင္ အင္အားစီစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ပါတီဝင္ေဖာင္မ်ား ျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေမလ (၃) ရက္ ညေန (၄) နာရီခြဲအခ်ိန္မွစ၍ ရပ္ကြက္ အတြင္း ပါတီဝင္အင္အားစီစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ပါတီဝင္ေဖာင္မ်ား ျဖည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Usdp Lanmadaw