ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ယခင္ထက္ သံုးဆခန္႔ ျမင့္တက္ႏုိင္ဟုဆုိ

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစက္႐ံုမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ပါက ႏုိင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ယခင္ ထက္ သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ Greenpeace က ထုတ္္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ Greenpeace အဖဲြ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာသုသေတနျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေက်ာက္မီးေသြးအႏၲရာယ္သုေတသန အစီရင္ ခံစာကို အေျခခံ ၍ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ သုေတသနအစီရင္ ခံစာကို Greenpeace Southast, Aisa, Myanmar Green Network, ERI, HBS, EcoDev/ ALARM ႏွင့္ Paung Ku တို႔ပါ ၀င္သည့္ Coalition for People and Environment မဟာမိတ္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း ေလ့လာသုေတသနျပဳ လုပ္ထားသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အာဆီယံၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမႈန္ အမႊားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအျမင့္ ဆံုးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျမင့္ ဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ တီက်စ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ႏွစ္ခုရွိေသာ္ လည္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ စီမံကိန္း ၁၀ ခုရွိ ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမွ မဂၢါ၀ပ္ ၈,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ထြက္ လာမည့္ေလထုညစ္ညမ္းေစမႈသည္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ ဆယ္ဆခန္႔ျမင့္တက္မည့္ အေန အထားရွိသည္ဟု အဆုိပါ အဖဲြ႔ႏွစ္ဖဲြ႔က ဆုိသည္။

ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနသည့္ အမႈန္အမႊားညစ္ညမ္းပ်ံံ႕ႏွံ႔ေနမႈ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္သည္ ေက်ာက္မီး ေသြးေလာင္ကၽြမ္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး SO2, NOx ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ျမင့္မားစြာ ထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားနည္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းထက္ PM 2.5 ထြက္ေပၚေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကာ ကြယ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈ လံုး၀မရွိ ေသာေၾကာ့င္ မဂၢါ၀ပ္ ၈,၀၀၀ ခန္႔ ရရွိႏုိင္သည့္ ႀကီးမားေသာ စက္႐ံု စုစုေပါင္း ၁၀ ႐ံုတည္ေဆာက္ပါက ယင္းစက္႐ံု မ်ားေၾကာင့္ က်န္း မာေရးထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု အဆုိပါ အဖဲြ႔ႏွစ္ဖဲြ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာေလ့လာ ထားေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာကို အဆုိပါအဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခုက ေမလ ၄ ရက္တြင္ အမ်ား ျပည္သူသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ မည္ဆုိပါက အေရးပါေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိလွ်င္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ျပႆနာမ်ား ထည့္သြင္းေလ့လာထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ထုတ္လႊတ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာမရွိဘဲ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မိသည္ဟု  ယင္းအဖဲြ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

# 7 Day