သဃၤန္းကြၽန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးငယ္စာရင္းစစ္တမ္းေကာက္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးကုိကုိႏိုင္(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)တို႔သည္ ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္(သု/၂၉)ရပ္ကြက္သုိ႔ ပါတီဝင္ ငယ္စာရင္းစစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္စုေဆာင္း ရရွိရန္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံရရွိ ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily