ပါလီမန္ဥကၠ႒သစ္ ေရြးခ်ယ္မႈကို မေက်နပ္၍ မက္ဆီဒီုးနီးယား ပါလီမန္အတြင္းသုိ႔ ဆႏၵျပသူမ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္း

DSM ပါတီ ႏွင့္ အယ္လ္ေဘးနီးယားပါတီငယ္ သံုးခုမွ ပါလီမန္အမတ္မ်ားသည္ အယ္လ္ေဘးနီးယား ပါတီငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ DUI ပါတီမွ Tallat Xhaferi အား ပါလီမန္ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒သစ္ေရြးခ်ယ္မႈအား မေက်နပ္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မက္ဆီဒိုးနီးယား ပါလီမန္ အေဆာက္အအံု အတြင္းသုိ႔ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက အတင္းဝင္ေရာက္လာ ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

မက္ဆီဒိုးနီယားမီဒီယာတစ္ခု၏ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈအရ VMRO-DPMNE ပါတီအားေထာက္ခံေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ SDSMပါတီမွ ပါလီမန္အမတ္မ်ားကို အစည္းအေဝးခန္းမတစ္ခုအတြင္း ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ၎တို႔အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ားတြင္ SDSMပါတီေခါင္းေဆာင္ Zoran Zaev လည္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည္ Skopje ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္လကတည္းက ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး SDSM ပါတီ ႏွင့္ အယ္လ္ေဘးနီးယားပါတီ သံုးခုျဖစ္ေသာ DUI, Besa ႏွင့္ Allinance for the Albanians ပါတီမ်ား ပူးေပါင္း၍ အစုိးရဖြဲ႔ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Tallat Xhaferi သည္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၏ စုစုေပါင္း ဆႏၵမဲ ၁၂၀ အနက္ ဆႏၵမဲ ၆၂မဲ ျဖင့္ ပြတ္ကာသီကာ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး VMRO DPMNE ပါတီက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲအား အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပါလီမန္အေဆာက္အအံု၏ ခန္းမမ်ားအတြင္း၌ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)