ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (နယ္ေျမ တာဝန္ခံ)ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေအာင္၊ ေဒၚစိမ္းမို႕မို႔၊ ျမိဳ႕နယ္အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမတ္မင္းေအာင္၊ ဦးျမင့္ဆန္းဦး၊ ျမတ္လြင္တို႔သည္ ယေန႔တြင္ မုန္႔ေျမာက္ရပ္ကြက္သို႔ကြင္းဆင္း၍ ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား စည္း႐ံုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္သန္းဦး(စမ္းေခ်ာင္း)