ပါတီ၀င္အင္အားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

(26.4.2017) ေန႔ ညေန (၄) နာရီမွ စတင္၍ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဥကၠ႒ – အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔မွ အမွတ္
(၁) ရပ္ကြက္အတြငး္သို႔ ပါတီဝင္အင္အားစီစစ္ျခင္းႏွင္႔ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါ သည္။

မ်ိဳးသန္႔ (လမ္းမေတာ္)