ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ရန္ ကေမၻာဒီးယား-ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္္တံတား အသစ္ဖြင့္လွစ္

ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ရန္ ဧၿပီ ၂၄ရက္တြင္ နယ္စပ္တံတား အသစ္ တစ္စင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ ျမစ္တစ္စင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သြယ္တန္း ထားေသာ ထိုတံတားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတံတားသည္ ၄၂၇မီတာ ရွည္လ်ားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆သန္းကုန္က်ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အညီအမွ်ခြဲေဝ က်ခံခဲ့သည္။ တံတားကို ၂၇ လၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ယခုႏွစ္သည္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က တံတားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ရႊမ္ဖတ္ကလည္း တံတားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာမည္ဟု ေျပာသည္။

ထိုတံတားသည္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္မွ ကီလိုမီတာ ၈ဝ အကြာတြင္ရွိသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ျမစ္တစ္စင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တံတားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ငါးဘီလီယံအထိ တိုးလာ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

theyangontimes