ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေမ ၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပရမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေမ ၂ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးသည့္ ဧၿပီ ၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ရက္ ၃၀ အတြင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းက “ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆုိ ေမ ၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးေပါ့။ ေၾကညာတာကလည္း ဧၿပီ ၂ ရက္ကဆုိေတာ့ ေမ ၂ ရက္ဆုိ ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီေလ။ လက္ရွိ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္မွ အသံုးစရိတ္ မတင္ေသးပါဘူး။ အသံုးစရိတ္ ကုိလည္း ရက္ ၃၀ အတြင္းတင္ဖို႔ဆုိၿပီးေတာ့ ေၾကညာၿပီးပါၿပီ။ သတင္းစာထဲမွာလည္း ထည့္ေၾကညာတယ္။ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ေျပာထား ၿပီးသားပါ။ ဒါေတြကလည္း ေကာ္မရွင္က မေျပာလည္း ဥပေဒမွာ ပါထားၿပီးသားပဲေလ။ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုး ေရးကာလကတည္းက ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားၿပီးသားပါ။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ၅ ရက္မွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေၾကညာထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေျပာျပထားၿပီး သားပါ” ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၇၇ အရ “လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၏အမည္ကုိ ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ စာရင္းကုိ ပံုစံ (၂၀)ျဖင့္ေရးသြင္း၍ မိတၱဴတစ္စံုကူးယူၿပီး မူရင္းႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏   ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံ တင္သြင္းရမည္။ ယင္းစာရင္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး အဆင့္ ထက္မနိမ့္ေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာကုိလည္း ပူးတြဲတင္သြင္း ရမည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

# Eleven