၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီး အားလံုးလက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကုိ ေမလ ၂၄ ရက္ကစ၍ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး အားလံုးလက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ထုတ္ျပန္ရန္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း (JICM) က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မူလက ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားေသာ္လည္း ညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလပ္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ယခု ေမလ ၂၄ ရက္ကို စတင္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။

JICM အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး ၀င္းအပါအ၀င္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အားလံုးလက္ခံႏုိင္ေသာ အေျခခံမူ၀ါဒေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာကိစၥ၊ ၾကား ကာလစီမံမႈ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာကိစၥ၊ အပစ္ရပ္နယ္ေျမ၊ အပစ္ရပ္ေဒသ သတ္မွတ္ေရးကိစၥ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ရန္ပံုေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (JCB) သုိ႔ တင္ျပ၍ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမုိပါ၀င္လာ ေရးကိစၥတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အျမင္မတူမႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။  ႏုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အျမင္မတူသည္မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းမည့္ တရား၀င္ စင္ျမင့္ ရိွရန္ လိုအပ္ၿပီး JICM တြင္ အေျဖရွာရန္လိုေၾကာင္း၊ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို အေသကုိင္မထားဘဲ ဘံုသေဘာထားမ်ား ရွာႀကံၾကရန္လိုေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ # 7 Day