၂၀၁၈ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၃၉ မ်ဳိး ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၃၉ မ်ဳိး ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွအိုလံပစ္ေကာင္စီ (OCA) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ မူလက ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား ၄၂ မ်ဳိး ထည့္သြင္းက်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာရွအိုလံပစ္ေကာင္စီက အားကစားနည္း ၃၉ မ်ဳိးမွ ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား ၄၂၆ မ်ဳိး ထည့္သြင္း က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္းအေရအတြက္ တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲထက္ အားကစားနည္းသံုးမ်ဳိး တိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ပလန္ဘန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အားသာသည့္ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု၊ Jet Ski၊ Sport Climbing စသည့္ အားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၀ူ႐ွဴး၊ ပန္ၾကပ္ဆီလတ္ စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကိုမူ ကိုယ္ခံပညာ အားကစားနည္းေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အေစာပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ေျပာင္းလဲ က်င္းပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္အထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားနည္း ေရြးခ်ယ္ရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊႏွစ္ခု၊ ေငြတစ္ခု၊ ေၾကးတစ္ခု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ၿပီး ဆု တံဆိပ္အားလံုးကို ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားနည္းမွ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ႏွစ္ေယာက္ တြဲ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲတို႔မွ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားကစားနည္း ၁၀ မ်ဳိးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ # Eleven