အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ JICM အစည္းအေဝး ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္ မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (JICM)ကို ယေန႔ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (JICM) ကို ယေန႔ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# 7 Day