တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားပါတီဝင္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား သည္ပါတီဝင္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဘ႑ာေရးမွဴးဦးမင္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚယုဇနဝင္း၊ ေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းစံ၊ ေက်းရြာစည္းမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ ဦးစိုး မင္းႏိုင္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မတိုက္နယ္ ေရွ႕ျခမ္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
နန္းဆင့္(တြံေတး)