တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္႐ွိရာ ယခုလ ၇ ရက္ နံနက္ ပိုင္းတြင္အိုင္ကေလာင္ေဒသ၊ ေတာ္လတီ ေဒသတို႔မွ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးပါတီဝင္စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေပး သြင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီဝင္အင္အားသစ္ စည္း႐ံုးျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွဦးေဆာင္၍ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္ေဇာ္(တိုက္ႀကီး)