ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး( ၉/၂ဝ၁၇ )ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုႀကံံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ  လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး( ၉/၂ဝ၁၇ )ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

*    ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ႏွစ္ေနရာ၌ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရရွိၿပီး အျခားေျခာက္ေနရာ၌ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္ေသာ NLD ပါတီထက္ ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိခဲ့။

*    NLD ပါတီသည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရရွိခဲ့ရာမွ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာက်ဆင္းသြားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရ။

*    ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ကြာျခားခ်က္ကုိ စတင္ေတြ႕ရွိနားလည္လာၿပီျဖစ္။

*    မိမိတို႔ပါတီအေပၚ ျပည္သူလူထုအားထားယံုၾကည္မႈျမင့္မားလာသည္ကုိ အထင္အရွားေတြ႔ရွိရသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပါတီအေပၚ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိလာေစရန္ လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရဲရဲတင္းတင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္။

*    ယင္းအေျခအေနတြင္ ပါတီပံုရိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ စြပ္စြဲထိုးႏွက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္။

*    လူပုဂိၢဳလ္တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမွား အယြင္းမ်ားသည္ ယင္းပုဂိၢဳလ္ႏွင့္သာသက္ဆိုင္။

*    မိမိတို႔ပါတီကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အသစ္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္။

*        ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တရားမဲ့့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ အသာစီးရယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။