အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္က ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ က ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Dujarric က ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ဂူတာရက္စ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းသဘာဝ ႏွင့္ အေရးပါပံုကို သိက်စြာ မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ေဒသ အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ ရန္ပံုေငြသည္ ကမာၻပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္း၊ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း စသည္တို႔မွ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ေဒသ အသီးသီးမွရရွိခဲ့သည့္ လွဴဒါန္းေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇၉ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမွ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းရန္ လ်ာထားသည့္ ၃၂.၅ သန္းကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(Xinhua)