သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၄) ပါတီ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၄) ပါတီတို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ ( ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၉ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္ –

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ပါတီမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အင္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) တို႔ျဖစ္သည္။