ပါတီဝင္အင္အားစီစစ္ျခင္းႏွင့္ နစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

 

၄-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပုဇြန္ေတာင္
ျမိဳနယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းသန္းနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စာေရး ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၃ ဦးတို႔သည္ ပါတီဝင္အင္အားစီစစ္ျခင္းႏွင့္ နွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းကို ယေန ့ဧၿပီ ၄ ရက္ေန ့ ညေန ၃ နာရီမွ ည ၇ နာရီထိ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ့နယ္ (၂) ရပ္ကြက္ (၇) ရပ္ကြက္ (၈) ရပ္ကြက္မ်ားသို ့
ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။