ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု၍ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁နာရီက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအေပၚ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိ၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိမရွိ၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာႏိုင္ငံေရး၊တိုင္းရင္းသားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး စသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အေသးစိတ္အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညႇိႏိႈင္းရရွိမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily