ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေျကးေကာက္ခံ

 

ယေန႕4-4-2017 ရက္ေန႕ေန႕၁နာရီတြင္ ပါတီဝင္စီစစ္ေရးႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းေဆာင္ရြက္ရာ – မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ေဒသ ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အမာခံမ်ားအား ဒု -စည္းမွဴး ဦးေအာင္တင္ဝင္း ေနအိမ္တြင္ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံရာ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ဟိုပင္ေဒသတာဝန္ခံ ဦးျမဝင္း ၊ ေဒသေကာ္မတီ ဦးေစာေအးလြင္ ၊ လူငယ္ေကဒါ ဦးေအာင္ကိုဝင္း ၊ ေဒၚျမျမေဌးတို႕မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

မုိးညွင္းျပည္ခုိင္ၿဖိဳး